ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log201/

3η Σειρά Ασκήσεων

Ημερομηνία παράδοσης: Τρίτη 16 Μαΐου 2000
Ποσοστό επί της συνολικής βαθμολογίας:

20%

Η παράδοση των ασκήσεων μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους κατά σειρά προτίμησης:


Περιγραφή του προβλήματος

Ζητείται ένα πρόγραμμα C++ σε περιβάλλον Unix που να αποτελείται από δυο διεργασίες, η εκτέλεση των οποίων θα συνεχίζεται μέχρι να διακοπεί από το λειτουργικό σύστημα (άπειρος βρόχος).


Άσκηση 1 (30%)

Να υλοποιηθεί το παραπάνω πρόγραμμα χρησιμοποιώντας για την επικοινωνία των δυο διεργασιών την προγραμματιστική διαπροσωπεία των διασωληνώσεων (pipes) του Unix.


Άσκηση 2 (30%)

Να υλοποιηθεί το παραπάνω πρόγραμμα χρησιμοποιώντας για την επικοινωνία των δυο διεργασιών την προγραμματιστική διαπροσωπεία των μηνυμάτων (messages) του Unix System V.


Άσκηση 3 (40%)

Να υλοποιηθεί το παραπάνω πρόγραμμα χρησιμοποιώντας για την επικοινωνία των δυο διεργασιών την προγραμματιστική διαπροσωπεία των σηματοφορέων (semaphores) και της κοινής μνήμης (shared memory) του Unix System V.


Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr). 17/4/2000.