ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log201/

2η Σειρά Ασκήσεων

Ημερομηνία παράδοσης (με δισκέττα): Τρίτη 11 Απριλίου 2000
Ημερομηνία παράδοσης (με e-mail): Παρασκευή 14 Απριλίου 2000
Ποσοστό επί της συνολικής βαθμολογίας:

10%

Η παράδοση των ασκήσεων μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους κατά σειρά προτίμησης:


Άσκηση 1 (30%)

Να σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί σε C++ ένα template κλάσης με όνομα BinaryTree<T>, που να υλοποιεί δένδρα δυαδικής αναζήτησης, τα στοιχεία των οποίων να έχουν τύπο T.

Nα υλοποιηθούν τουλάχιστον οι ακόλουθες μεθόδοι.

Τα δένδρα δυαδικής αναζήτησης είναι δυαδικά δένδρα που πληρούν τις εξής βασικές συνθήκες, για κάθε κόμβο στο δένδρο με τιμή x:

Η σύγκριση των τιμών γίνεται βάσει του operator < του τύπου T. Η προσθήκη ενός νέου στοιχείου σε ένα δένδρο γίνεται με την πρόσθεση ενός νέου φύλλου σε κατάλληλη θέση, έτσι ώστε να πληρούνται οι προαναφερθείσες συνθήκες.


Άσκηση 2 (60%)

Να σχεδιασθούν και να υλοποιηθούν σε C++ templates κλάσεων iterators, που θα υλοποιούν τους ακόλουθους τέσσερις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε να διατρέξουμε τα στοιχεία ενός δυαδικού δένδρου (για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το παράδειγμα στην άσκηση 3):

Για κάθε ένα τρόπο να υλοποιηθεί ένα template με τις ακόλουθες τουλάχιστον μεθόδους:

Τα template θα πρέπει να είναι πολυμορφικά και να κληρονομούν το βασικό αφηρημένο template κλάσης BinaryTreeIterator<T>, το οποίο θα περιέχει τις δηλώσεις των παραπάνω μεθόδων.

Σημείωση: διευκρινήσεις και υποδείξεις για αυτή την άσκηση καθώς και τμήματα χρήσιμου κώδικα θα δοθούν στις παραδόσεις και θα τοποθετηθούν στη σελίδα του μαθήματος.


Άσκηση 3 (10%)

Να ελεγχθεί η σωστή λειτουργία των templates που υλοποιήθηκαν στις προηγούμενες δυο ασκήσεις, με το ακόλουθο πρόγραμμα επίδειξης.

template <class T>
int iterate (const char * msg, BinaryTreeIterator<T> & i)
{
  cout << msg;
  while (i.get())
   cout << i.current() << " ";
  cout << "done\n";
}

int main ()
{
  int numbers [] = {42, 10, 7, 50, 55, 14, 12, 52, 30};

  BinaryTree<int> t;

  for (int i = 0; i < sizeof(numbers)/sizeof(int); i++)
   t.add(numbers[i]);

  cout << "Plain tree: ";
  t.print();
  cout << "\n";

  InfixIterator<int> i1(t);
  iterate("Infix: ", i1);

  PrefixIterator<int> i2(t);
  iterate("Prefix: ", i2);

  PostfixIterator<int> i3(t);
  iterate("Postfix: ", i3);

  BFSIterator<int> i4(t);
  iterate("BFS: ", i4);

  return 0;
}

Το αποτέλεσμα της εκτέλεσης του παραπάνω προγράμματος θα πρέπει να είναι το ακόλουθο:

Plain tree: 42 (10 (7 | 14 (12 | 30)) | 50 ( | 55 (52 | )))
Infix: 7 10 12 14 30 42 50 52 55 done
Prefix: 42 10 7 14 12 30 50 55 52 done
Postfix: 7 12 30 14 10 52 55 50 42 done
BFS: 42 10 50 7 14 55 12 30 52 done

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr). 27/3/2000 .