ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log201/

1η Σειρά Ασκήσεων

Ημερομηνία παράδοσης: Τρίτη 7 Μαρτίου 2000
Ποσοστό επί της συνολικής βαθμολογίας:

10%

Η παράδοση των ασκήσεων μπορεί να γίνει με έναν από τους ακόλουθους τρόπους κατά σειρά προτίμησης:


Άσκηση 1 (60%)

Να γραφούν δυο κλάσεις σε C++ που να υλοποιούν τα εξής μαθηματικά αντικείμενα:

Για τις κλάσεις αυτές, να υλοποιήσετε τουλάχιστον τις ακόλουθες μεθόδους ή/και φιλικές συναρτήσεις:

Στη συνέχεια, να γραφεί πρόγραμμα που να επαληθεύει τις παρακάτω ισότητες:

όπου m, v1 και v2 πίνακας και διανύσματα της επιλογής σας και i κατάλληλος μοναδιαίος πίνακας.


Άσκηση 2 (40%)

Να σχεδιασθεί και να υλοποιηθεί σε C++ μια κλάση StackInt, που θα υλοποιεί μια στοίβα ακεραίων αριθμών, χωρίς περιορισμό στο πλήθος των αριθμών που θα τοποθετηθούν σε αυτή.

Οι λειτουργίες που πρέπει να υποστηρίζονται είναι οι ακόλουθες:

Να γραφεί σύντομο πρόγραμμα επίδειξης αυτών των λειτουργιών.


Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr). 21/2/2000 .