ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log201/

Βιβλιογραφία

Η παρακάτω βιβλιογραφία θα συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος με επιπλέον αναφορές σε βιβλία και εργασίες. Αν ενδιαφέρεστε να διαβάσετε κάποιο από τα παρακάτω, ρωτήστε το διδάσκοντα αν και από πού είναι διαθέσιμο.

Βασικά σύγγραμματα

  1. Terrence Chan, Unix System Programming Using C++, 1st edition, Prentice Hall, 1997.
  2. Bjarne Stroustrup, The C++ Programming Language, 3rd edition, Addison Wesley, 1997.

Η γλώσσα προγραμματισμού C++

  1. J. O. Coplien, Advanced C++ Programming Styles and Idioms, Addison-Wesley, 1992.
  2. M. A. Ellis and B. Stroustrup, The Annotated C++ Reference Manual, Addison-Wesley, Reading, MA, 1990.
  3. S. B. Lippman, C++ Primer, Addison-Wesley, 2nd edition, 1991.

Αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός

  1. B. J. Cox, Object Oriented-Programming: An Evolutionary Approach, Addison-Wesley, Reading, MA, 2nd edition, 1991.

Προγραμματισμός συστημάτων Unix

  1. B. W. Kernighan and R. Pike, The UNIX Programming Environment, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 1984.


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 14/02/2000 3:09 .