ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log102/

Ενημερωτικό φυλλάδιο

Πληροφορίες

Διδάσκων: Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr)
Βοηθοί: Φώτης Καζάσης (fotis@ced.tuc.gr)
Κυριάκος Πούτος (kyriakos@ced.tuc.gr)
Ώρες διδασκαλίας: Τρίτη 11:00 – 14:00, Αίθουσα Β-1.5
Ασκήσεις: Τετάρτη 9:00 – 10:00, Αίθουσα Β-1.4
Εργαστήριο: Ελεύθερη πρόσβαση στο Μηχανογραφικό Κέντρο
Ώρες γραφείου:

Τρίτη 14:00 – 15:00 (μετά το μάθημα)

Ώρες γραφείου βοηθών:

Τετάρτη 10:00 – 11:00 (μετά τις ασκήσεις) στα γραφεία των βοηθών, στον πρώτο όροφο του κτιρίου όπου στεγάζεται το Μηχανογραφικό Κέντρο

Εκτός των ωρών διδασκαλίας και των ωρών γραφείου, οι σπουδαστές ενθαρρύνονται να επικοινωνούν με το διδάσκοντα μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Χρήσιμες πληροφορίες θα είναι επίσης διαθέσιμες στην ηλεκτρονική σελίδα του μαθήματος.

Διδακτέα ύλη

  1. Προγραμματισμός σε C
  2. Αρχές τεχνολογίας λογισμικού
  3. Αφηρημένοι τύποι δεδομένων και προγραμματιστικές τεχνικές

Βιβλιογραφία

  1. Peter Aitken και Bradley L. Jones, Εγχειρίδιο της C, Εκδόσεις Γκιούρδας.
  2. Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie, The C Programming Language (ANSI C), Prentice Hall, 1988.
  3. Aaron M. Tenenbaum and Moshe J. Augenstein, Data Structures Using C, Prentice Hall, 1992.

Βαθμολογία

Πρόοδος (Π): 20% της συνολικής βαθμολογίας.
Η πρόοδος θα αφορά την πρώτη ενότητα της διδακτέας ύλης και είναι υποχρεωτική.
Ασκήσεις (Α): 30% της συνολικής βαθμολογίας.
Θα δοθούν τρεις σειρές ασκήσεων από 10%.
Τελική εξέταση (Τ): 50% της συνολικής βαθμολογίας.
Η τελική εξέταση θα αφορά το σύνολο της διδακτέας ύλης.
Βαθμός (Β): Αν  Τ < 5   τότε  Β = Τ
αλλιώς αν  Τ >= Π  τότε  Β = 0.7 Τ + 0.3 Α
αλλιώς  Β = 0.2 Π + 0.5 Τ + 0.3 Α

Για επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος απαιτείται  Β >= 5.


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 30/03/2000 21:43 .