ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log102/

Βαθμολογία Ιουνίου

Η κατάσταση της τελικής βαθμολογίας του Ιουνίου είναι τοιχοκολλημένη στον πίνακα ανακοινώσεων (κτίριο πλησίον κυλικείου, ισόγειο) και δεν είναι πια διαθέσιμη ηλεκτρονικά στις σελίδες του μαθήματος. Παρακαλώ, επικοινωνήστε με το διδάσκοντα για να πληροφορηθείτε τους βαθμούς σας.

Μετά την Τρίτη 27/6 η βαθμολογία θα δοθεί στη γραμματεία και δε θα είναι δυνατές μεταβολές.


Τρόπος βαθμολόγησης

Λόγω της κακής επίδοσης μεγάλου ποσοστού σπουδαστών στην τελική εξέταση του Ιουνίου, ο τελικός βαθμός υπολογίστηκε με τον εξής τρόπο:

Παράδειγμα: Με βάση τα βήματα που περιγράφηκαν πιο πάνω, οι ακόλουθες υποθετικές περιπτώσεις οδηγούν σε προβιβάσιμο βαθμό (5):

Ο βαθμός των ασκήσεων θα συνυπολογιστεί με τον ίδιο τρόπο και στην κατάσταση βαθμολογίας του Σεπτεμβρίου.


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 28/06/2000 18:27 .