ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log102/

Θέματα Εξετάσεων

Ημερομηνία εξέτασης:

Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2000

Διάρκεια: 3 ώρες
Ποσοστό επί της συνολικής βαθμολογίας:

70%


Άσκηση 1 (60%)

Έστω n και m δυο φυσικοί αριθμοί. Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των n και m είναι ο μέγιστος φυσικός αριθμός που διαιρεί ακριβώς και τους δυο αυτούς αριθμούς. Συμβολίζεται ως ΜΚΔ(n, m). Ο μέγιστος κοινός διαιρέτης των n και m μπορεί να υπολογιστεί λαμβάνοντας υπόψη τις εξής δυο παρατηρήσεις που οφείλονται στον αρχαίο μαθηματικό Ευκλείδη:

 1. Αν ο αριθμός m είναι ίσος με μηδέν, τότε ΜΚΔ(n, m) = n.
 2. Διαφορετικά, ΜΚΔ(n, m) = ΜΚΔ(m, k), όπου k το υπόλοιπο της ακέραιας διαίρεσης n δια m.

Παράδειγμα

ΜΚΔ(5796, 4998) = ΜΚΔ(4998, 798) γιατί: 5796 = 1 * 4998 + 798
  = ΜΚΔ(798, 210) γιατί: 4998 = 6 * 798 + 210
  = ΜΚΔ(210, 168) γιατί: 798 = 3 * 210 + 168
  = ΜΚΔ(168, 42) γιατί: 210 = 1 * 168 + 42
  = ΜΚΔ(42, 0) γιατί: 168 = 4 * 42 + 0
  = 42    

Να υλοποιήσετε τη συνάρτηση υπολογισμού του ΜΚΔ δυο φυσικών αριθμών με δυο τρόπους: επαναληπτικά και αναδρομικά. Η συνάρτηση θα πρέπει να δέχεται ως παραμέτρους τους αριθμούς n και m και να επιστρέφει τον αριθμό ΜΚΔ(n, m). Στην αναδρομική υλοποίηση δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιήσετε τοπικές ή καθολικές μεταβλητές.


Άσκηση 2 (40%)

Να γραφεί συνάρτηση σε C που να εκτυπώνει και συγχρόνως να καταστρέφει ένα δυαδικό δένδρο. Ο τύπος του δένδρου και η επικεφαλίδα της ζητούμενης συνάρτησης δίνονται παρακάτω:

  typedef struct node_tag {
   double data;
   struct node_tag * left, * right;
  } node, * tree;

  void printAndDestroy (tree t);

Η εκτύπωση των στοιχείων του δένδρου μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε σειρά, αρκεί κάθε ένα στοιχείο να εμφανίζεται σε μια ξεχωριστή γραμμή. Υπόδειξη: η χρήση αναδρομής προσφέρεται για την υλοποίηση της συνάρτησης.


Καλή επιτυχία.


Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr). 12/9/2000 .