ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 102: Τεχνολογία Λογισμικού Ι
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log102/

Βιβλιογραφία

Η παρακάτω βιβλιογραφία θα συμπληρώνεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος με επιπλέον αναφορές σε βιβλία και εργασίες. Αν ενδιαφέρεστε να διαβάσετε κάποιο από τα παρακάτω, ρωτήστε το διδάσκοντα αν και από πού είναι διαθέσιμο.

Βασικό σύγγραμμα

  1. Peter Aitken και Bradley L. Jones, Εγχειρίδιο της C, Εκδόσεις Γκιούρδας.

Η γλώσσα προγραμματισμού C

  1. Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie, The C Programming Language, Prentice Hall, 1st edition, 1978.
  2. Brian W. Kernighan and Dennis M. Ritchie, The C Programming Language (ANSI C), Prentice Hall, 2nd edition, 1988.
  3. American National Standards Institute, New York, NY, ANSI/ISO 9899-1990, American National Standard for Programming Languages: C, 1990, Revision and redesignation of ANSI X3.159-1989.
  4. S. P. Harbison and G. L. Steele, Jr., C: A Reference Manual, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ, 4th edition, 1995.
  5. D. M. Ritchie, "The Development of the C Language", ACM SIGPLAN Notices, vol. 28, no. 3, pp. 201-208, March 1993, Preprints of the Second ACM SIGPLAN History of Programming Language (HOPL II).

Δομές δεδομένων

  1. Aaron M. Tenenbaum and Moshe J. Augenstein, Data Structures Using C, Prentice Hall, 1992.


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 14/02/2000 3:10 .