ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

ΛΟΓ 201: Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/TUC/log201/

Βαθμολογία Σεπτεμβρίου

Η κατάσταση της επαναληπτικής βαθμολογίας του Σεπτεμβρίου θα τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων (κτίριο πλησίον κυλικείου, ισόγειο). Παρακαλώ, επικοινωνήστε με το διδάσκοντα για να πληροφορηθείτε τους βαθμούς σας.


Τρόπος βαθμολόγησης

O τελικός βαθμός υπολογίστηκε με τον εξής τρόπο:


Η ευτυχία δεν είναι μια κατάσταση στην οποία θα φθάσεις, αλλά ένας τρόπος για να ταξιδεύεις.
   -- Margaret Lee Runbeck.

Νίκος Παπασπύρου (nickie@softlab.ntua.gr).
Τελευταία αλλαγή: 15/09/2000 17:30 .