ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

Προγραμματιστικές Τεχνικές
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/Courses/progtech/

2η Σειρά Ασκήσεων

Yποδείξεις για τη σύνταξη και εκτέλεση προγραμμάτων στο Unix.


1. Προγραμματιστικές Ενότητες (modules) - Αναδρομικές Συναρτήσεις

α. Για το υπολογισμό της συνάρτησης "παραγοντικό" σχεδιάστε δύο υλοποιήσεις, σε δύο διαφορετικά αρχεία υλοποιήσεων: "fact1.c" και "fact2.c". Στο πρώτο αρχείο θα περιέχεται η συνάρτηση υπολογισμού με επαναλήψεις και στο δεύτερο η αναδρομική συνάρτηση υπολογισμού. Το αρχείο "main.c" (αρχείο χρήσης) θα χρησιμοποιεί μία υλοποίηση κάθε φορά, προκειμένου να διαβάσει έναν αριθμό που θα δώσει ο χρήστης και αφού υπολογίσει το παραγοντικό του θα τυπώσει το αποτέλεσμα. Π.χ. Αν ο χρήστης δώσει 4, θα πρέπει να τυπώνεται: (4)! = 24. Το πρόγραμμμά σας πρέπει να τυπώνει κατάλληλα μηνύματα ενημέρωσης προς τον χρήστη και παράλληλα να "αμύνεται" ελέγχοντας τα δεδομένα εισόδου, ώστε κατά την εκτέλεση να μη σταματήσει ανώμαλα (abnormal stop).

/* αρχείο "fact1.c"
  με επαναλήψεις */
int fact(int n)
{
  ...
}
 
/* αρχείο "fact2.c" με
  αναδρομική συνάρτηση */
int fact(int n)
{
  ...
}
 
/* αρχείο χρήσης "main.c" */
#include <stdio.h>
#include "fact1.c"
int main ()
{
  ...
  /* διαβάζουμε δεδομένα,
   καλούμε τη
     συνάρτηση "fact",
   τυπώνουμε τα
     αποτελέσματα */
  return 0;
}

β. Εργαστείτε με τον ίδιο τρόπο για τον υπολογισμό τυχαίου αριθμού της ακολουθίας Fibonacci:

f(0) = 0,   f(1) = 1,   f(i+1) = f(i) + f(i-1)   για i-1,2,...

Δηλαδή, για τον υπολογισμό σχεδιάστε δύο υλοποιήσεις: μία με επαναλήψεις και μία με αναδρομική συνάρτηση. Σχολιάστε την απόδοση των αλγορίθμων των δύο υλοποιήσεων.

2. Μονοδιάστατος Πίνακας - Ταξινόμηση

Μας δίνουν έναν πίνακα list[length], length > 0, ο οποίος περιέχει μια ακολουθία ακεραίων, ταξινομημένη σε αύξουσα ή φθίνουσα σειρά.

α. Γράψτε μια συνάρτηση η οποία διαβάζει ένα νέο ακέραιο (element) και τον εισάγει στον πίνακα έτσι ώστε η ακολουθία των αριθμών του πίνακα, να παραμένει ταξινομημένη.

 void insert(int list[], int length, int element)

β. Γράψτε μια συνάρτηση η οποία αναζητά έναν ακέραιο (element), μέσα στον πίνακα, και αν τον βρει τον αφαιρεί (delete) από τον πίνακα. Η συνάρτηση αφαιρεί την πρώτη εμφάνιση του στοιχείου που ψάχνει και επιστρέφει 0 (false) αν δεν βρεθεί ή 1 (true) αν βρεθεί.

 int remove(int list[], int length, int element)

γ. Γράψτε μια συνάρτηση η οποία αναζητά έναν ακέραιο (μέσα στον πίνακα) και αν δεν τον βρει τον εισάγει (insert). Η συνάρτηση επιστρέφει 0 (false) αν ο αριθμός υπάρχει ή 1 (true) αν εισαχθεί ο αριθμός.

 int insert(int list[], int length, int element)

δ. Υλοποιήστε τον αλγόριθμο δυαδικής αναζήτησης (binary search).

int bin_search(int list[], int length, int element)

Για να ελέγξετε τις συναρτήσεις αυτές γράψτε ένα μικρό πρόγραμμα χρήσης για κάθε μία ή εναλλακτικά ένα για όλες. Ειδικότερα, για την συνάρτηση δυαδικής αναζήτησης χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση 'β' (πιο πάνω) για να διαβάσετε (την δίνει ο χρήστης) μια ταξινομημένη ακολουθία ακεραίων.

Θα σας χρειαστεί και μία συνάρτηση (διαδικασία) εκτύπωσης του πίνακα.

 void print_list(int list[], int length)

3. Λαβύρινθος - Θησέας - Μινώταυρος

Ο Θησέας θέλει να μπει στον Λαβύρινθο και να σκοτώσει τον Μινώταυρο χρησιμοποιώντας τον μίτο που του έδωσε η Αριάδνη για να μη χάσει την είσοδο/έξοδο. Ο Λαβύρινθος εξομοιώνεται από έναν πίνακα Λ[10, 10]. Κάθε στοιχείο (θέση) του πίνακα αυτού μπορεί να είναι 'κενό', ή να περιέχει έναν από τους χαρακτήρες: 'Κ' (κλωστή=μίτος), 'Τ' (τοίχος), 'Μ' (Μινώταυρος).

Θεωρούμε ότι ο Θησέας μπαίνει στον Λαβύρινθο από μία θέση (είσοδο του Λαβυρίνθου) και ψάχνει συστηματικά τις θέσεις του Λ να βρει τον Μινώταυρο, ξετυλίγοντας τον μίτο (απ' όπου περνά βάζει 'Κ' στο αντίστοιχο στοιχείο του Λ). Ο Μινώταυρος ('Μ') βρίσκεται μόνο σε ένα στοιχείο του Λ και αποτελεί τον στόχο της αναζήτησης.

Σχεδιάστε:

(Προαιρετικά:) Μπορεί κάπως να αποτυπωθεί η επιτυχής διαδρομή αναζήτησης και να παρουσιαστεί;

Υπόδειξη:

Η συνάρτηση αναζήτησης θα καλείται με την πληροφορία της αρχικής θέσης του Θησέα (είσοδος στον Λαβύρινθο, π.χ.: Λ[1,1]). Βάλτε όρια ('Τ') στον Λαβύρινθο ώστε η αναζήτηση να μη βγαίνει έξω από απ' αυτά και φροντίστε να γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι ώστε το πρόγραμμα πάντα να σταματά ομαλά.

Επιπρόσθετες υποδείξεις:

Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
 
Τ
 
 
 
 
 
 
Τ
Τ
 
Τ
 
Τ
Τ
Τ
Τ
 
Τ
Τ
 
Τ
 
 
Μ
Τ
Τ
 
Τ
Τ
 
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
 
 
Τ
Τ
 
 
 
 
 
Τ
 
Τ
Τ
Τ
 
Τ
Τ
Τ
 
 
 
 
Τ
Τ
 
 
 
Τ
 
Τ
Τ
 
Τ
Τ
 
 
 
Τ
 
 
 
 
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ
Τ

Τελευταία αλλαγή: 16/03/2002 1:16.