ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

Προγραμματιστικές Τεχνικές
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/Courses/progtech/

Σύνταξη και Εκτέλεση Προγράμματος στο Unix

Σε περιβάλλον λειτουργικού συστήματος Unix μπορούμε να γράψουμε (να συντάξουμε: edit) το πρόγραμμα που σχεδιάσαμε, με τη βοήθεια του συντάκτη κειμένου 'vi' (ή οποιουδήποτε άλλου π.χ. textedit, emacs):

csh> vi myprogram.c     {το αρχείο κειμένου 'myprogram.c' περιέχει τον κώδικα σε C}

Για να το ελέγξουμε με τον μεταφραστή (compiler) της C:

csh> cc myprogram.c

csh> cc -Aa myprogr.c     {για τις προδιαγραφές της ANSI C}

και για να το εκτελέσει (run) ο υπολογιστής:

csh> a.out     {η C αν δεν παρέμβουμε παράγει το εκτελέσιμο αρχείο 'a.out'}

ή, αν δεν είναι γνωστός στο λειτουργικό σύστημα ο κατάλογός μας (home directory):

csh> ./a.out

Εναλλακτικά:

csh> cc -ο myprogram myprogram.c     {για να παραχθεί το εκτελέσιμο αρχείο 'myprogram'}

csh> myprogram     ή

csh> ./myprogram     {αν δεν είναι γνωστός στο σύστημα ο κατάλογός μας (home directory) }

Αν το πρόγραμμά μας (με όνομα 'myprogram') διαβάζει δεδομένα από κάποιο αρχείο εισόδου 'input_file':

csh> myprogram < input_file

και αν θέλουμε τα αποτελέσματα να αποθηκευτούν σε κάποιο αρχείο εξόδου 'output_file'

csh> myprogram < input_file > output_file

Όταν δίνουμε στο Unix την εντολή ' csh> myprogram ', είναι σα να δίνουμε την εντολή:

csh> myprogram < stdin > stdout

όπου τα ονόματα 'stdin' και 'stdout', αντιστοιχούν στο πρότυπο αρχείο εισόδου (standard input file) και στο πρότυπο αρχείο εξόδου (standard output file) αντιστοίχως, και μπορούν να παραλειφθούν ως υπονοούμενα (by default).


Τελευταία αλλαγή: 16/03/2002 1:14.