ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχ. και Μηχ. Υπολογιστών

Προγραμματιστικές Τεχνικές
http://www.softlab.ntua.gr/~nickie/Courses/progtech/

1η Σειρά Ασκήσεων


1. Εξάσκηση στο Λειτουργικό Σύστημα Unix

Εκτέλεση του προγράμματος (expert system) "learn", για την εκμάθηση και εξάσκηση στο Λειτουργικό Σύστημα UNIX. Ειδικότερα, να εξασκηθείτε με το υποπρόγραμμα "files" και στη συνέχεια το "more files". Αν έχετε χρόνο ασχοληθείτε και με το υποπρόγραμμα "C".

2. Τα πρώτα μου προγράμματα

Γράψτε τα απλά αυτά τρία προγράμματα, που δόθηκαν στις διαλέξεις, και εκτελέστε τα δίνοντας κατάλληλα δεδομένα. Πώς πρέπει να τροποποιηθούν ώστε να ελέγχονται τα δεδομένα εισόδου; Προσθέστε εντολές γι' αυτό, σχόλια όπως αυτό:  /* Αυτό είναι σχόλιο */

Πρόγραμμα Α

#include <stdio.h>

int main(void)
{
   int  x, y, z;
   printf ("Δώσε μου δύο αριθμούς να βρώ το πηλίκο τους\n");
   do
      scanf("%d  %d", &x, &y);
   while(y==0);
   z = x/y;
   printf ("το πηλίκο %d δια %d είναι %d\n", x, y, x/y);
}

Πρόγραμμα Β

#include <stdio.h>

int main()
{
   int c;
   while ((c=getchar()) != EOF)
        if (c>='a' && c<='z') 
           putchar(c+'A'-'a');
    else  putchar(c);
   return 0;
}

Πρόγραμμα Γ

#include <stdio.h>

int main(void)
{
   int n;
   printf ("Δώσε μου έναν ακέραιο θετικό αριθμό για να υπολογίσω το παραγοντικό του\n");
   do
     scanf ("%d", &n);
   while ( n <= 0 );   
   printf ("%d! = %d\n", n, factor(n));
   return 0;
}

int factor(int s)
{
   int i, prod=1;
   for (i=2; i<=s; i++)   prod = prod * i ;
   return prod;
}


Τελευταία αλλαγή: 04/03/2002 11:30.