Το domain cs.ntua.gr και το παλιό softlab.ntua.gr μετακινήθηκαν

Η μετάβαση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) των χρηστών του domain cs.ntua.gr και του παλιού domain softlab.ntua.gr ολοκληρώθηκε. Το νέο domain softlab.ntua.gr προορίζεται για τα τρέχοντα μέλη (ΔΕΠ και σπουδαστές) του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισμικού.

Αν δεν μπορείτε να διαβάσετε το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο σε ένα από αυτά τα domains, είναι πιθανό ότι δεν έχετε κάνει τις αναγκαίες ρυθμίσεις και συνδέεστε ακόμη στον παλιό εξυπηρετητή.

Πληροφορίες για τη νέα υπηρεσία και αναλυτικές οδηγίες για τις νέες ρυθμίσεις μπορείτε να βρείτε στη σελίδα:

http://www.noc.ntua.gr/cs-mail/

Για να συνδεθείτε επιτυχώς στην νέα έκδοση της υπηρεσίας θα πρέπει να κάνετε ορισμένες αλλαγές στις ρυθμίσεις του προγράμματος που χρησιμοποιείτε για να διαβάζετε το e-mail σας. Συνοπτικά οι αλλαγές αυτές είναι:

  1. το username σας είναι πλέον η πλήρης ηλεκτρονική σας διεύθυνση, π.χ. george@cs.ntua.gr,
  2. για incoming mail server (POP3/IMAP) θέτετε το mail.cs.ntua.gr,
  3. για outgoing mail server (SMTP) θέτετε το smtp.ntua.gr και απαιτείται ταυτοποίηση (username/password) και ασφαλής σύνδεση (SSL/TLS).

Αναλυτικές οδηγίες δίνονται παρακάτω, ανάλογα με το λογισμικό που χρησιμοποιείτε για το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο:

Για θέματα που αφορούν τον λογαριασμό σας μπορείτε να επικοινωνείτε με την υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης (helpdesk) του Κέντρου Δικτύων, η οποία λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00-21:00 (τηλ. 210 772 1861, e-mail help-data@noc.ntua.gr).

Εκ μέρους της Σχολής ΗΜΜΥ, του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισμικού και του Κέντρου Δικτύων ΕΜΠ.
Domain cs.ntua.gr and old softlab.ntua.gr moved

The e-mail accounts that were hosted in the domain cs.ntua.gr and in the old domain softlab.ntua.gr has been moved. The new domain softlab.ntua.gr hosts the accounts of the current members (faculty and students) of the Software Engineering Laboratory.

If you cannot read your e-mail in one of these domains, it is possible that you have not made the appropriate settings in your e-mail client and that you are still connected to the old server.

Information about the new service and detailed instructions for setting the new settings can be found in the web page:

http://www.noc.ntua.gr/cs-mail/

To connect to the new server, you must modify the settings of your e-mail client (the program that you use to read your e-mail). In brief, the required modifications are:

  1. your username from now on is your full e-mail address, e.g. george@cs.ntua.gr,
  2. the incoming mail server (POP3/IMAP) is mail.cs.ntua.gr,
  3. the outgoing mail server (SMTP) is smtp.ntua.gr and it is mandatory to use authentication (username/password) and secure connection (SSL/TLS).

Detailed instructions follow, depending on the software that you use to read your e-mail.

For issues that concern your account, you may contact the helpdesk of NTUA's Network Management Center, which is available Monday to Friday, 9:00 to 21:00 (tel. 210 772 1861, e-mail help-data@noc.ntua.gr).

On behalf of the School of ECE, the Software Engineering Laboratory and NTUA's Network Management Center.